Yatırım Sözlüğü

Anasayfa Yatırım Sözlüğü

Yatırım Sözlüğü

ADA, PARSEL

Ada, çevresi cadde, sokak, göl gibi doğal ve yapay oluşumlarla çevrili parsel topluluğudur.

İmar Kanunu çerçevesinde bölünmüş ve sınırları belirlenmiş arazi parçasına da parsel denir. Parselin mülkiyeti tek kişinin ya da birden fazla kişinin olabilir.

 

ARBİTRAJ

Herhangi bir menkul kıymetin ucuz piyasadan alınıp daha pahalı piyasada satılması işlemine verilen isimdir. Gelişen teknoloji ve hızlı iletişim altyapısı sayesinde arbitraj imkanları gittikçe azalmıştır. Zira piyasalar iletişim halindedir ve fiyatlar iletişim ağı sayesinde neredeyse eşzamanlı ilerler.

 

AMORTİSMAN

Yıpranma payı anlamına gelen amortisman, gayrimenkul sektöründe kiralanan bir gayrimenkulün kaç sene içerisinde satış bedelini karşılayacağını ifade eder.

 

AYI PİYASASI

Satış yapanların çoğunlukta olduğu piyasa durumuna verilen isimdir. Bu piyasada fiyatlar düşme eğilimi içerisindedir. Ayının saldırı tekniği olan üstten pençe vurarak indirme taktiği piyasanın şekline verilen isim olmuştur.

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM

İnşaatı tamamlanmış bir gayrimenkulün kullanılabilen daire, dükkan gibi her bir bölümüne bağımsız bölüm denir. Tek başına kullanılmaya uygun olan bağımsız bölümler, aynı binada olabileceği gibi aynı parsel içerisinde de olabilir.

 

BANKALARARASI PARA PİYASASI

Bankalar arasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasalardır.

 

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu.

 

BİLEŞİK FAİZ

Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de yeni yatırım döneminde yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir. Diğer bir deyişle faizin de faiz kazanmasıdır.

 

BOĞA PİYASASI

Alım yapanların çoğunlukta olduğu piyasa durumuna verilen isimdir. Bu piyasada fiyatlar yükselme eğilimi içerisindedir. Boğanın doğasındaki saldırı tekniği olan boynuzuyla yukarı fırlatma taktiği piyasanın şekline verilen isim olmuştur.

 

BROKER

Alıcılar ile satıcılar, veya yatırımcılar ile piyasa arasında ilişki kuran, danışmanlık hizmeti karşılığında komisyon alan kişi veya kurumdur. Broker’lar protföy yönetmezler, sadece danışmanlık hizmeti verirler.

 

CARİ AÇIK

Bir ülkede yapılan toplam ithalatın, toplam ihracattan fazla olması durumunda ortaya çıkan mali açıktır.

 

DEPOZİTO

Hesap açılışının ardından teminat için yüklenen para.

 

EMTİA

Piyasalarda işlem gören ve ticari mal grubuna giren ürünlerin oluşturduğu gruba verilen isimdir. Petrol, soya, buğday, şeker ve daha bir çok hammadde grubu emtia statüsünde piyasalarda işlem görmektedir.

 

EUROBOND

Uzun vadeli yabancı para cinsinden yatırım düşünenler için uygun yatırım aracı.

 

FOREX

İngilizce Foreign Exchange kelimelerinin kısaltması oluşur ve döviz piyasası anlamına gelir.

 

GABARİ

Bir gayrimenkulün inşasına izin verilen azami yüksekliğine gabari denir. Gabari, gayrimenkulün yapılacağı bölge belediyesi tarafından belirlenir.

 

GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH)

Bir ülke vatandaşlarının, o ülkenin sınırları içinde veya dışında gerçekleştirdikleri toplam mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden değeridir.

 

GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYİH)

Bir ülkede belli bir zaman içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden toplam değeridir.

 

HİSSELİ TAPU

Gayrimenkulün birden fazla hak sahibi olduğu belirtilen tapu türüne hisseli tapu denir. Hisseli tapuda hissedarların kim olduğu yazar. Ancak bu hissedarların, gayrimenkulün hangi kısımları üzerinde mülkiyet hakları olduğu belli değildir.

 

İFRAZ

Bir gayrimenkulün parsellere bölünerek tapuya işlenmesine ifraz denir.

 

İNTİFA HAKKI

Bir irtifak hakkı türü olan intifa hakkı, bir şahsın başkasına ait olan bir gayrimenkul ya da haktan faydalanmasını sağlar. Gayrimenkulü kullanma ve kira ya da benzeri gelirlerinden faydalanma hakkı sağladığı için mülkiyet hakkına benzer. Ancak intifa hakkının mülkiyet hakkından farkı, veraset ile 3. kişilere devredilememesidir. İntifa hakkı tanınan kişinin ölümü üzerine verilen haklar son bulur.

 

İSKAN

Bir gayrimenkulün inşaatı tamamlandıktan sonra ilgili belediye tarafından denetimi yapılır. Vergi ve harç borçlarının bulunma durumu, projeye uygunluğu gibi kriterler incelenir. Bu kriterlere aykırı bir durum söz konusu olmadığı zaman binaya oturum izni verilir. Bu oturum iznine de iskan denir.

 

KADASTRO

Ülke sınırları içerisindeki tüm arazilerin sınır ve değerinin devlet tarafından belirlenmesi ve kayıt altına alınması işlemine kadastro denir. Mali, hukuki ve geometrik kadastro olmak üzere üç kadastro türü bulunmaktadır.

 

KAP

Kamuyu Aydınlatma Platformu.

 

KAT İRTİFAKI

Henüz inşasına başlanmamış ya da yapımı tamamlanmamış bir gayrimenkul üzerinde kişilerin sahip olduğu mülkiyet hakkının gösterilmesine kat irtifakı denir. Kat irtifakı, inşa edilecek gayrimenkulün tapuya kayıtlı olduğunu gösterir.

 

KAT MÜLKİYETİ

Bir yapının depo, ofis, daire, kat gibi bağımsız bölümlerinin mülkiyet hakkına sahip olunduğunu belirten bir ifadedir. Kat mülkiyeti tapusu almak için bina inşaatının tamamlanmış ve iskan belgesinin alınmış olması gerekir.

 

KİRA STOPAJI

Stopaj, kesinti anlamına gelir. Kira stopajı ise iş yeri kira bedeli üzerinden yapılan vergi kesintisidir. Kira bedeli gayrimenkul sahibine ulaşmadan önce kira stopajı kesilir ve kiracı tarafından yatırılır.

 

LİBOR

London Interbank Offer Rate. Bankaların kendi arasındaki borçlanma için belirledikleri faiz oranı göstergesidir.

 

LİKİDİTE

Herhangi bir finansal aracın kısa süre içerisinde nakde dönüştürülebilme özelliğine verilen isim. Finansal aracının likiditesi yüksekse kolay nakde çevrilebiliyor demektir.

 

PAFTA

Büyük ölçekli harita ya da planlarda bütün yeryüzü şekilleri ve arsaların tek parça halinde gösterilmesi kullanışlı değildir. Bu sebeple harita ya da planlar, parçalara ayrılarak oluşturulur. Harita ya da planları meydana getiren bu parçalara da pafta denir.

 

PARİTE

İki ülke parasının birbirine oranı esas alınarak oluşturulmuş yatırım aracına verilen isimdir. EUR/USD gibi gösterilen, iki farklı değerin takas oranını ifade eden şekliyle işlem görür.

 

PAY İŞLEMLERİ

Araştırma analistlerimizin hazırladığı piyasa/şirket raporları ile Borsa İstanbul’da akıllı yatırım.

 

RAYİÇ BEDEL

Bir gayrimenkulün güncel alım satım değerine rayiç bedel denir. Belediyeler tarafından atanan kişilerce belirlenen rayiç bedel, gayrimenkulün en düşük alım satım değerini gösterir.

 

SWAP

Takas işlemi. Pozisyonunuzu gece 24:00’ten açık tutuyorsanız diğer güne taşımak için faiz bedellerinin takası gerçekleştirilir. Pozisyon açtığınız pariteye ve yöne göre işlenecek faiz pozisyon satırınızda eksi veya artı değer olarak swap başlığı ile gösterilir.

 

TAKASBANK

Türkiye'de menkul kıymetlerin takası, saklanması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş sektör bankası.

 

TEMLİK

Bir gayrimenkulün mülkiyetinin başka bir kişiye devredilmesine temlik denir. Kanuni, rızai ve kazai olmak üzere üç çeşit temlik vardır. Kanuni temlik, gayrimenkul sahibinin onayına başvurulmadan, vasiyet gibi kanuni sebeplerle gerçekleştirilen mülk devridir.

 

VİOP

Piyasalar yükselirken de düşerken de kaldıraçlı yatırım imkanı sunan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri.

 

YOLA TERK

İmar planlarında bazı alanlar park ya da yol gibi kamu kullanımına ayrılmıştır. Belirlenen bu alanlar gayrimenkullerin sınırları içerisinde olabilir. Bu durumda gayrimenkul sahibi, bedel karşılığı ya da bedelsiz bir şekilde gayrimenkulünün belirlenen kısmını kamu yararına bırakır. Bu işleme yola terk ya da kamuya terk denir.

Yatırım Sözlüğü